Počítadlo slouží pro zobrazení vyrobených OK kusů na výrobních linkách. K tomuto účelu jsou použity smart TV, které díky ethernetovému propojení se serverem zobrazují v internetovém prohlížeči aktuální stav vyrobených kusů a další potřebné informace. Součástí webové aplikace počítadla je administrační rozhraní pro plánování výroby. Webová aplikace počítadla je napsána v prostředí .NET v jazyce C# s technologií aspx a má následující funkčnost:

 1. Administrační rozhraní – definice směn (plán výroby)
 2. Počítadlo – zobrazení aktuálního stavu výroby (obrazovky smartTV)
 3. Reporty (SQL Server Reporting Services)

Záznam vyrobených kusů do databáze

Informace o vyrobených kusech jsou z PLC přenášeny přes OPC server do databáze.

Do databáze je zaznamenán čas každého vyrobeného produktu na dané lince (není závislé na definici směn). Pokud nastane ztráta komunikace mezi PLC a OPC serverem, je zajištěno doplnění vyrobených kusů na lince během výpadku díky použití counteru v PLC. V případě, že je counter větší o více než jedna, jsou do databáze doplněny kusy rovnající se rozdílu aktuálního counteru a counteru, který byl předán naposled. Tyto kusy pak mají stejnou časovou značku.

Webové administrační rozhraní aplikace pro plánování výroby

Na titulní obrazovce je přehled směn ve výchozím zobrazení filtrovaný od dnešního dne dále (do nevyplněno). Na této obrazovce lze směny procházet, vytvářet, upravovat a mazat. Pro snadnější prohlížení slouží filtrovací kritéria umístěná nad přehledem směn, které se aplikují po stisku tlačítka Zobrazit. Přehled směn lze setřídit klikem na odpovídající sloupec. Pro úpravu či smazání definice směny musí být vybrán odpovídající řádek kliknutím na příkaz Vybrat.

Vytvoření / úprava směny

Na přehledu směn se pomocí tlačítka Vytvořit zobrazí stránka pro definici nové směny.

Pro úpravu stávající směny je nutné vybrat odpovídající směnu příkazem Vybrat a poté stisknout tlačítko Upravit.

Tip pro usnadnění: při vytváření směny je výchozí nastavení linky či typ směny převzat ze zvolených filtrovacích kritérií z přehledu směn.

Pro úspěšné uložení směny musí být vyplněny všechny údaje: pracovní skupina, začátek směny, konec směny a plán. Dále je kontrolováno, zda již pro danou linku neexistuje směna, která se časově překrývá nebo zda definovaná přestávka je v definovaném čase směny.

Při výběru/změně typu směny se automaticky nastavuje čas začátku a konce směny a také definice přestávek dle následujícího:

 1. Ranní: 06:00 – 14:00, přestávka (10:20-10:55)
 2. Odpolední: 14:00 – 22:00, přestávka (18:20-18:55)
 3. Noční: 22:00 – 06:00, přestávka (02:20-02:55)

Po výběru data začátku směny se automaticky doplní datum konce směny.

Každá směna dále může mít definované přestávky (neproduktivní čas), které lze vytvořit po zadání času bez data do odpovídajících polí kliknutím na příkaz Vytvořit.

Počítadlo – aktuální stav výroby (obrazovky smartTV)

Pro zobrazení aktuálního stavu produkce musí být definován plán výroby (viz předchozí kapitola).

Pro zobrazené údaje jsou použity následující vzorce:

 • plán rychlosti [ks/hod] = plán produkce [ks] / (délka směny – definované přestávky) [hod]
 • stav rychlosti [ks/hod] = stav produkce [ks] / (apds) [hod], kde
 • apds [hod] = aktuální čas ze směny [hod] – plánované proběhlé přestávky [hod]
 • rozdíl [ks] = stav produkce [ks] – (plán rychlosti [ks/hod] * apds [hod])
U rozdílu je zobrazován smajlík dle krtiérií:

 1. Rozdíl >= 0 zelený OK smajlík
 2. -25 <= Rozdíl < 0 oranžový neturální smajlík
 3. Rozdíl < -25 červený NOK smajlík

Status všech linek lze zobrazit z webového administračního rozhraní pomocí záložky Status.

Reporty

Reporty jsou přístupné přes webové administrační rozhraní pomocí záložky Reporty.

Přehled za směnu

První report zobrazuje počet vyrobených kusů za konkrétní směnu (na výběr datum a typ směny – ranní, odpolední, noční).

Přehled od – do

Druhý report zobrazuje počet vyrobených kusů za určité období. Jsou zde také seskupené počty vyrobených kusů dle pracovní skupiny na lince.

Poznámka: Pokud ve zvoleném období od – do jsou vyrobené kusy s časovou značkou, která nespadá do žádné definice směny, může se sloupec celkem v první tabulce lišit s počtem celkem ve druhé tabulce (ta zobrazuje pouze kusy, pro které je v tuto dobu definována směna).