Zákazník požadoval při zahájení testování výrobku kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem OK. Zákazník dále požadoval sběr dat z testování,
jejich okamžité zobrazení, možnost exportu dat do textových souborů, tvorbu grafů a jejich ukládání do obrázkových souborů a uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze.Aby bylo možné kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem OK, bylo nutné vytvořit aplikaci zajišťující propojení databáze s testovacím zařízením
ovládaným programovatelným logickým kontrolérem (dále jen PLC). Aplikace musela v rámci jediné obrazovky poskytovat obsluze přehled o výsledcích testů a umožňovat práci s daty.

rozhraní aplikace
Rozhraní aplikace

Po vložení do testovacího zařízení je výrobek identifikován pomocí 2D kódu, testovací cyklus se spustí, provede se kontrola výsledku z předchozího pracoviště a výsledek aktuálního testu je zapsán do databáze a
zobrazen v hlavní obrazovce na monitoru PC.

Hlavní obrazovka je uživatelsky konfigurovatelná, lze volit mezi on-line režimy zobrazení aktuálního testu a off-line režimem filtrování, zobrazení a exportu dat na základě
časového období nebo 2D kódu.

Přesáhne-li množství dat uložených do databáze nastavenou mez, je uživateli nabídnuta možnost data archivovat stiskem
tlačítka. Práva přístupu jsou přidělována na základě
uživatelských hesel.

Aplikace byla realizována v prostředí .NET v jazyce C# a kromě vizualizace má následující rozhraní:

  • Rozhraní připojení k PLC přes OPC server
  • Rozhraní připojení k databázi
  • Rozhraní exportu dat

Jako OPC server je použit KEPServerEX verze 5.7 Siemens Suite, který je nainstalován na stejném PC jako databázový server Microsoft SQL Server 2005 Express. Aplikace
využívá dvou databází s předpokladem umístění obou na jednom databázovém serveru. První databází je databáze výsledků z předchozího pracoviště a druhou je databáze výsledků aktuálních testů.

Microsoft SQL Server 2005 Express má omezení velikosti jedné databáze do 4096MB. Kontrola velikosti databáze proběhne při startu aplikace a poté v intervalech 24 hodin.
Při překročení definované velikosti databáze je uživateli nabídnuta možnost automatické archivace databáze.

Během procesu archivace je nejprve proveden shrink aktuální databáze, poté je vytvořena její záloha. Záloha je obnovena do zálohové databáze se známým číslem
posledního záznamu. V aktuální databázi jsou vymazána data s číslem záznamu menším nebo rovným číslu posledního záznamu v databázi zálohové. Archivace končí shrinkem redukované aktuální databáze a vymazáním její původní zálohy.

Softwarové požadavky:

  • Microsoft Visual C# 2010 Express
  • Microsoft .NET Framework 4
  • Microsoft SQL Server 2005 nebo vyšší
  • Microsoft SQL Server Management Studio (nepovinný nástroj pro databázovou administraci)
  • KepServerEX v 5.7 (součást dodávky)

Další fotodokumentaci je možno zaslat na vyžádání.