Modernizace vozidel je velmi náročný proces. O to náročnější může být, pokud je předmětem modernizace bojové vozidlo Bradley, navržené pro bezpečný převoz amerických jednotek. Tuto výzvu zveřejnilo americké ministerstvo obrany (United States Department of Defense) a přijal ji výrobce DRS Laurel Technologies (divize společnosti DRS Technologies), se sídlem v Johnstownu, v Pensylvánii.

Problém

Bojové vozidlo Bradley
Dlouholetý partner a hlavní dodavatel vojenského průmyslu požádal společnost DRS Laurel Technologies, aby se stala aktivním partnerem v programu Bradley RESET. Tento program byl určen pro modernizaci bojových vozidel, která se posléze vracela do aktivní služby v Iráku a Afghánistánu.

Společnost DRS Laurel Technologies je zodpovědná za kontrolu, opravy a certifikaci více než 100 různých kabelů (kabelových svazků), jež se nachází v trupu a věži každého vozidla. Tyto kabelové svazky jsou využívány velkým množstvím systémů, včetně řízení motoru a vozidla, systému pro podporu vidění, identifikace cílů, pozice na bojišti a taktických informací.

Některé konkrétní požadavky:

 • Eliminace komunikačních šumů na úrovni celého závodu, zejména s ohledem na speciální požadavky zákazníka
 • Správné zaúčtování vyměněných dílů
 • Přesná identifikace dílů určených pro opravu
 • Sledování informací souvisejících s opravou (co bylo opraveno, co nebylo, kdo, kdy a kde provedl opravu)
 • Splnění zákaznického požadavku na správné pořadí balení kabelů, správnou specifikaci a identifikaci balení
 • Poskytnutí instrukcí pro správné dodržení revizních úrovní
 • Poskytnutí instrukcí pro správné odstraňování závad zjištěných na kritických kabelech, nebo pro nakládání s kabely, jejichž hodnota je nižší než cena opravy
 • Poskytnutí informací k dohledání detailů, např. které kabely z vozidla byly odebrány a použity v jiné kompletní sadě

Řešení ATS Inspect

Aby společnost DRS Laurel Technologies splnila náročné požadavky programu RESET, implementovala software pro vizuální kontrolu ATS Inspect. říká Bob Sewalish, inženýr kvality v DRS Laurel Technologies.“Díky tomuto řešení je zcela jasné, co je potřeba splnit a jak. Již to není tak, že by někdo připevňoval na kabel visačku, která říká ‘Udělej tyto operace,’ a následně by tento kabel byl odeslán na opravárenská pracoviště, s tím, že osoba zodpovědná za opravy by se dotazovala, ‘Co jste tím mysleli? Kde je to umístěno? Nemohu to najít!‘ Toto se prostě neděje. Vliv tohoto systému na komunikaci je fenomenální.“

Srdcem systému je vizuální záznam pro každý zpracovaný kabel. Software Inspect se stává nedílnou součásti procesu modernizace kabelových svazků vozidel.

Vizuální záznam je vytvořen
Příprava kabelů začíná při výchozí demontáži vozidla v partnerském závodě. Kabely jsou odstraněny z vozidla, zabaleny, označeny specifickým identifikačním číslem pro každé vozidlo a poté odeslány na opravu do DRS. Člen týmu v DRS vytiskne sadu etiket na základě identifikačního čísla vozidla. Poté začíná proces čištění svazků a přiřazování příslušných štítků. Z kabelů se naskenuje číslo vozidla a kabelu, čímž se založí záznam pro vizuální kontrolu.

Získaná data jsou odesílána na server továrny DRS Laurel Technologies. Dále se skenuje příjemka a informace týkající se čištění a expedice. Nevyužité štítky jsou snímány a zaznamenány jako nepřijaté. Před expedicí je vyhotoven záznam všech kabelů pro každé specifické vozidlo.

“Jestliže náš partner říká, že do DRS dodal 98 kabelů, ale my expedujeme pouze 95, jsme plně zodpovědní za chybějící kabely. Záznamy transakcí v Inspectu nám díky informacím o stavu a expedici umožňují tuto zodpovědnost bez výhrad přijmout,” říká Sewalish.

Červené vlaječky označují místa požadovaných oprav
Příjem a kontrola. Pracovník příjmu otvírá balení a skenuje každý kabel, aby zkontroloval jeho záznam. Pracovník kontroly využívá tento obrazový záznam, aby identifikoval místa požadovaných oprav. Červenými značkami jsou označovány opravy požadované na specifických částech kabelu. Jakmile je kontrola dokončena a vizuální záznam je označkován, pracovník kontroly umísťuje kabel do přepravky na dopravník. Kabely nevyžadující opravy jsou dopraveny na pracoviště elektrotestů. Kabely k opravě či likvidaci jsou směrovány na příslušná stanoviště.

Skenováním každého kabelu dochází k potvrzení příjmu. Rovněž varuje pracovníka kontroly v případě, že je přijat kus mimo plán. Pracovník kontroly může využít nespočet reportů, jako pomůcku při dohledávání zásilek mezi partnerským závodem a závodem DRS Laurel Technologies.

Zelené vlaječky označují hotové opravy
Opravy. Přepravky se zkontrolovanými kabely jsou nasměrovány na požadovaná pracoviště. Každý kabel je vytažen z přepravky a skenován, čímž se zobrazí jeho vizuální záznam. Pracovník provede požadované zásahy a označí splnění požadavku. Každá zelená značka označuje opravu dokončenou na tomto pracovišti. (viz obr.)

„Díky obrazovému záznamu je označeno vše, co je nutné opravit. Všechno je názorné. Pracovníci mohou porovnat obrazový záznam s kabelem ve svých rukách a vědí jak s ním naložit. Jakmile je oprava hotova, označí příslušné místo v záznamu jako ‘opravené’. Díky tomu máme přehled, kdo opravu provedl a kdy tak učinil. Vše je uloženo v jednoduchém obrazovém záznamu,” dodává Sewalish.

Funkční elektrotest. Pracovník opět vytahuje kabel z přepravky a skenuje jej, aby vyvolal záznam pro tento díl. Kabel je následně testován a výsledek testu zaznamenán. Kabely poté míří na závěrečnou kontrolu.

Závěrečná kontrola. Pracovník kontroly skenuje kabel, přezkoumává jak vizuální záznam, tak i samotný kabel a dokončuje kontrolu. Jestliže kabel projde bez závad, je transportován na přípravu expedice. Jestliže je kabel vyhodnocen jako závadný, je buďto zlikvidován, nebo odeslán na dodatečnou opravu, která je znovu zaznačena v obrazovém záznamu. Kabely určené k opravě či likvidaci jsou posléze dopraveny na určená pracoviště.

Příprava expedice a expedice samotná. Jakmile kabel úspěšně projde závěrečnou kontrolou, je dopraven na speciální věšák, odkud je balen do kompletní sady, spolu s ostatními určenými kabely. Přitom je respektován zákazníkův požadavek, aby byly kabely baleny v určeném pořadí a v určeném typu balení. Doručení probíhá tak, že každé balení je dopraveno na předem určené stanoviště ve výrobní hale zákazníka a kabely jsou použity v předem určeném pořadí.

“Během balení kabelů na expedici skenujeme do systému zároveň identifikační čísla příslušných vozidel, identifikační čísla jednotlivých kabelů a rovněž čárový kód každé krabice. Jestliže se dotazuje zákazník na konkrétní kabel, jsme mu schopni přesně určit, ve kterém balení se nachází.,” vysvětluje Sewalish.

Splňuje speciální požadavky

Informace o kabelech jsou před expedicí skenovány, aby byla zajištěna jejich aktuálnost
Toto pořadí operací názorně demonstruje, jak DRS Laurel Technologies využívá Inspect pro efektivní řízení procesu modernizace. U většiny projektů se setkáváme s tím, že je nutné splnit různé speciální požadavky. Bob Sewalish nám odhaluje specifika projektu v DRS Laurel Technologies:

“Sestavili jsme kompletní dokumentaci pro proces řízení kvality. Ta obsahuje, mimo jiné, pracovní návody týkající se procesu oprav. Pracovní návody nejen vedou zaměstnance při opravách, ale upozorňují je i na díly a části, které vyžadují speciální pozornost. V Inspectu jsou tyto speciální pracovní návody součástí jednotlivých obrazovek. Zaměstnanci nemusejí nic hledat, ani číst, vše potřebné pro správné rozhodnutí je přímo na obrazovce. Je to velmi názorné a velmi jednoduché. Systém vám přesně říká, co máte právě udělat.”

Další možnosti využití

Zde jsou další příklady využití, kde se Inspect osvědčil:

 • Jednotlivé kabely procházejí mnoha různými kontrolami, s ohledem na množství různých odchylek dle druhů vozidel. Např. kabel může pocházet z vozidla starého jeden rok, ale rovněž z vozidla starého deset let. DRS je povinno provést opravy a potvrdit, že kabely odpovídají novým výrobkům, a to i z hlediska čísla revize. V určitých případech se starý kabel předělá tak, aby odpovídal současnému číslu revize. Tyto instrukce jsou pro vybrané kabely zobrazeny jednoduchou obrazovou formou na obrazovkách v systému.
 • K dispozici je rovněž označení tříd kabelů. U kabelů označených jako kriticky významné jsou řešeny pouze nevýznamné nečistoty, v případě jakékoliv vady nesmí být vůbec opravovány. Inspect rozlišuje tyto kabely pomocí červeně zobrazovaného hlášení: “Očistit a otestovat, v případě jiného problému – NEOPRAVOVAT – kritický díl – Sešrotovat.” Podobné hlášení se objevuje u jiné třídy kabelů, kde cena jejich opravy převyšuje cenu nového kabelu. Systém nám umožňuje odeslat k zákazníkovi seznam všech sešrotovaných dílů. Zákazník provádí demontáž a likvidaci vozidel v rámci jiných programů. V některých případech mohou být potřebné kabely využity z těchto vozidel a v případě, že takové kabely nejsou k dispozici, lze objednat nové.
 • Možnost sledovat kvalitu a množství dodávek, či pohyb výrobku od a k zákazníkovi, je pro úspěch tohoto projektu nezbytné. Inspect eviduje vše, co DRS Laurel Technologies obdrží k danému vozu a co se s těmito díly děje – opravy, expedice, likvidace. Nic se nemůže ztratit nebo dostat mimo evidenci.
 • Inspect rovněž umožňuje společnosti DRS Laurel Technologies pravidelně auditovat zlikvidované kabely. Kontroluje se, zda byl kabel označen jako zlikvidovaný a zda by se z něj daly ještě získat nějaké použitelné části. Jakmile jsou odebrány, zbytek kabelu se sešrotuje.

Informace o kvalitě v reálném čase

Systém nabízí více než 70 reportů, které lze zobrazit prostřednictvím webového prohlížeče. Reporty je možné získat velmi snadno a rychle:

 • Report oprav dle úrovně a třídy, pro všechny nebo specifické kabely
 • Grafické reporty – spektrum problémů, které vizuálně shrnuje všechny typy oprav
 • Analýzu vytížení jednotlivých stanic
 • Report sešrotovaných kabelů
 • Podpůrné reporty pro audity a jednání se zákazníkem
 • Reporty odesílaných sad kabelů pro jednotlivá vozidla

Výhody

Opravy kabelových svazků
Software Inspect se v DRS Laurel Technologies osvědčil jako velmi užitečný nástroj. Shoduje se na tom jak management, tak i opraváři. Inspect pomáhá řešit i operativní požadavky, které se čas od času objeví. Projektový manager, Andy Fitzgerald, okamžitě nabízí aktuální příklad: “Dnes ráno mi zavolal zákazník, že se na některých částech kabelů občas vyskytují poškození, která způsobují zkraty. Zákazník mne požádal, zda by nebylo možné tyto části kabelu opatřit dodatečným pláštěm. Samozřejmě, že toto jsme schopni udělat, ale jak zajistit, aby to věděl úplně každý operátor, který přijde do styku s takto poškozeným kabelem? Pokud personál spoléhá pouze na svou paměť, můžete si být jistí, že tento požadavek časem bude zapomenut. S Inspectem je to jednoduché. Náš pracovník kvality umístí do Inspectu jednoduchou instrukci, kterou vidí každý operátor. Tato vlastnost zvyšuje šanci, že požadavek na speciální opláštění kabelu je proveden pokaždé, když je to třeba. A my máme spokojeného zákazníka.“

“Inspect je nástrojem pro komunikaci. Neslouží nám pouze pro záznam na příjmu a výstupní kontrole. Našim pracovníkům umožňuje rovněž rychle potvrdit provedení konkrétní opravy, s využitím jednoduchého grafického rozhraní.” dodává Fitzgerald.

DRS Laurel Technologies předpovídá Inspectu velmi úspěšnou budoucnost. V současné době zkoumají možnost jeho dalších aplikací v programech modernizace vozidel a dalších výrobních programech v závodě v Johnstownu.