Zákazník požadoval vytvoření aplikace v prostředí LabView, která bude podporovat výrobní proces na stávající výrobní lince řízené systémem Siemens S7-300. Aplikace měla především zajistit kontrolu správného sledu operací ve výrobním procesu, tisk štítků s čárovými kódy a poskytnout možnost testování výrobků.V testovacích pracovištích stávající výrobní linky je načítán kód na výrobku. Výsledek každého výrobního cyklu je zaznamenán do databáze a svázán s kódem výrobku. Při založení výrobku do pracoviště a načtení jeho kódu aplikace ověří výsledek předchozí výrobní operace. Pokud je
výsledek špatný, anebo data neexistují, výrobní cyklus se nespustí a obsluha je upozorněna. Obsluha je upozorněna rovněž, dojde-li k chybě aktuálního výrobního cyklu. Tímto způsobem je zabezpečeno dodržení sledu operací ve výrobním procesu.

Hlavní obrazovka v operátorském režimu
obr. 1: Hlavní obrazovka v operátorském režimu

Na posledním výrobním stanovišti jsou výrobky baleny po dávkách v definovaném množství odlišném pro každý model. Aplikace zajišťuje tisk štítku na balení jak v automatickém módu, tak ručně.

Systém uchovává pro každý model soubor parametrů, kterých musí být dosaženo během výrobních operací a nastavení pro poslední výrobní stanoviště, tj. dávka balení a obsah
štítku. Všechna data (konfigurační i výrobní data) jsou uložena v centrální databázi, správa a údržba dat se na přání zákazníka provádí pomocí formulářů MS Access.

Aplikace má kromě standardního operátorského režimu i režim inženýrský umožňující opakované testování výrobků a režim manuální, který se používá k ručnímu ovládání.
Aplikace zobrazuje výrobní statistiku (počet dobrých a vadných kusů celkově a na jednotlivých pracovních stanovištích).

Aplikace byla realizována v LabView 8.2 a kromě vizualizace má komunikační rozhraní pro:

 • PLC S7-300 přes OPC server.
 • Databázi MS SQL (s využitím database communication toolkitu).
 • Tiskárnu štítků (s využítím Bartender
  ovladačů).
 • Čtečku čárového kódu (přes HID rozhraní).

Hlavní obrazovka v manuálním režimu
obr. 2: Hlavní obrazovka v manuálním režimu

Jako OPC server je použit KEPServerEX verze 5.7 Siemens Suite, který je nainstalován na stejném PC jako hlavní aplikace. Aplikace využívá jedinou databázi rozdělenou na dvě části, na tabulky obsahující konfigurační data a tabulky obsahující data výrobní. Aplikace komunikuje s tiskárnou štítků s využitím ovladačů Bartender. Komunikace se čtečkou čárových kódu probíhá přes OPC server, protože komunikaci zprostředkovává PLC.

Vnitřní struktura aplikace:
User interface.vi – uživatelské rozhraní
Station x0.vi – stavové stroje pro jednotlivé pracovní stanice, kde x je číslo výrobního stanoviště
OPC interface.vi – komunikační rozhraní s OPC serverem
Database communication toolkit – komponenta LabVIEW pro komunikaci s databází

Vnitřní struktura aplikace
obr. 3: Vnitřní struktura aplikace

Softwarové požadavky:

 • MS Windows XP SP3
 • KEPServerEX v5.7 Siemens Suite
 • Bartender 10 (software pro tisk štítků a čárových kódů)
 • LabView 8.2
 • NI database communication toolkit pro LabView 8.2
 • MS Access 2000
 • MS SQL 2008 R2 Express

Další fotodokumentaci je možno zaslat na vyžádání.