Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten vereenkomsten. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem, op 8 mei 2009. Het uitgeven van kopieën door de Kamer van Koophandel is toegestaan.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze
algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te
worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze verstaan, iedere (rechts)-persoon, die met onze onderneming
een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder “goederen” wordt in deze voorwaarden verstaan: hardware en/of software en voorts al
hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van onze bedrijfsactiviteiten.
4. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voor ons niet bindend en worden
op voorhand uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen onze algemene voorwaarden prevaleren.
5. Door verwijzing naar deze voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings- c.q.
bevestigingsbrieven, ontvangstbewijzen, reçu’s, rekeningen e.d., alsmede door het enkel
(mondeling, telefonisch, per telex, telefax e.d.) plaatsen van een order en/of de in ontvangstname
van de geleverde c.q. verhuurde goederen, wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze
voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemd
vrijblijvend aanbod moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig –
mogelijk samengesteld. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit schriftelijk door ons is
bevestigd.
3. Wij behouden ons het recht voor orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder
rembours te leveren.

Artikel 3: OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. De aanvaarding c.q. bevestiging wordt
geacht de overeenkomt juist en volledig weer te geven.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen door ons personeel, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd.
3. Voor leveringen en/of werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd,
welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij –
uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van
de overeenkomst. Controle hierop vindt plaats door onze kredietverzekeraar.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

Artikel 4: PRIJZEN
1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is
overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
– gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen,
loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en overige kosten,
– gebaseerd op levering “af ons bedrijf”, zie artikel 5 lid 1,
– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering,
– vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het
tijdvak gelegen tussen de datum der offerte en die der levering en/of feitelijke ter beschikkingstelling
van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke
voorschriften, door ons dienovereenkomstig worden verhoogd.

Artikel 5: LEVERING EN LEVERTIJD
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “af ons bedrijf”. Onder levering “af bedrijf” wordt
verstaan de levering van producten vanaf onze locatie te Haarlem, Nederland.
2. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan, tenzij anders overeengekomen.
Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te
betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.
3. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveranties
moeten worden opgeleverd.
4. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
5. Wij zijn verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel
opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan die veroorzaakt wordt door onze
leveranciers.
6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet
zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren.
7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
8. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm
en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te
annuleren.
9. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op kwantitatieve
tekorten of kwalitatieve beschadigingen te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 7
van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 9 van deze
voorwaarden aan ons kenbaar worden gemaakt.

Artikel 6: TRANSPORT
1. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet
gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder
bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als
bij derden.
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. verhuurde goederen door of namens de
wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot
betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabricagefouten,
dan wel door andere oorzaken.
Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan,
voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
3. Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze eventuele product
/bedrijfsschadeverzekeringen. Behoudens de dekking hiervan is onze aansprakelijkheid te allen
tijde beperkt tot de netto -factuurwaarde van het geleverde c.q. het verhuurde.
4. Voldoening aan de geldende garantie/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde
schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele
schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard ook.

Artikel 8: OVERMACHT
1. In geval van overmacht hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige
schadevergoeding gehouden zullen zijn.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs voor de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. In ieder
geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood,
waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim
van ons personeel, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,
contingenteringen, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers,
alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de
wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen
een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een
vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: RECLAMES
1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen 15 dagen na (af)-
levering van de goederen aan ons kenbaar gemaakt te worden.
2. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht tot kosteloos
herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke goederen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig
recht kan doen gelden op welke vergoeding ook.
3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de goederen van de wederpartij worden
overhandigd, terstond aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden,
dan dienen reclames binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen schriftelijk te worden
ingediend.
4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij
geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames
niet meer in behandeling genomen.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen
jegens ons.
6. Retournering van beschadigde c.q. ondeugdelijke goederen kan slechts geschieden na onze
voorafgaande schriftelijke toestemming. Na toestemming kan retournering slechts geschieden met
factuur en franco.

Artikel 10: GARANTIE
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de garantie één jaar.
2. De omvang van de garantie wordt bepaald door onze leveranciersgarantie

Artikel 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de
wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de
toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.
2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van
surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van
de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de opdracht het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het
mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder
verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten vergoeding te
verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van
der wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden
gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor
een vordering van een derde.
4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, verkrijgen wij bovendien
eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die wij aan de
wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering
ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt
voorgeschreven in art.3:239 BW;
c. de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die
wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ons;
e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ons ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de
koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12: BEPERKTE GEBRUIKSRECHTEN
1. Het is de wederpartij niet toegestaan de software, kopieën daarvan, aanvullingen daarop of het
gebruik daarvan – voor welk doel of om welke reden dan ook – aan derden, onder welke titel ook, ter
beschikking te stellen of ten gebruik af te staan, of op verkeerde apparatuur te gebruiken c.q. te
verveelvuldigen.
2. Voor elke overtreding is de wederpartij verplicht, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk aan
ons een bedrag van € 25.000,00 te voldoen, onverminderd ons recht op volledige
schadevergoeding.

Artikel 13: HUURVOORWAARDEN
1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze algemene voorwaarden, tenzij dit artikel
13 Huurvoorwaarden uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan “huurder”.

Artikel 14: FACTURERING
1. Goederen en diensten worden gefactureerd op het moment van levering
2. Vaste prijs projecten worden gefactureerd in de volgende termijnen:
a. 40% bij order
b. 30% bij FAT (Factory Acceptance Test)
c. 30% bij SAT (Site Acceptance Test)

Artikel 15: BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uitsluitend netto -contant bij oplevering
c.q. levering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien geen contante
betaling plaatsvindt, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen dertig dagen na factuurdatum, middels storting of overmaking op een der
op de factuur vermelde bank- of girorekeningen. De door de bank/giro aangegeven valutadag is
bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde
rente, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering
gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot
surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendom wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel
overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden
van een der genoemde omstandigheden, het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op
grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding
van kosten, schaden en interesses.

Artikel 16: RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1½% per
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van
voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.

Artikel 18: GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke
als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde
Burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de,
volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels
arbitrage of bindend advies.

Artikel 19: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Wij hebben te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.