Zákazník požadoval aplikaci zajišťující vizualizaci výrobních dat uložených v již existující databázi, s možností uživatelského přizpůsobení hlavní obrazovky. Zákazník dále požadoval do aplikace integrovat uživatelsky
příjemný nástroj pro správu databáze.Jediná obrazovka aplikace ukazuje počet všech vyrobených kusů, počet zmetků a procentuální zmetkovitost pro jednotlivá pracoviště i celkově. Data jsou prezentována
číselně a graficky. Uživatel má možnost pro každé jednotlivé pracoviště definovat periodu aktualizace dat, délku zobrazeného časového rozsahu a výjimky počátku zobrazeného časového rozsahu.

Přesáhne-li množství dat uložených do databáze nastavenou mez, je uživateli nabídnuta možnost data archivovat stiskem
tlačítka. Práva přístupu jsou přidělována na základě
uživatelských hesel.

Obrazovka aplikace
Obrazovka aplikace

Aplikace byla realizována v prostředí .NET
v jazyce C# a využívá databázový server Microsoft SQL Server 2005 Express.

Microsoft SQL Server 2005 Express má omezení velikosti jedné databáze do 4096MB. Kontrola velikosti databáze proběhne při startu aplikace a poté v intervalech 24 hodin.
Při překročení definované velikosti databáze je uživateli nabídnuta možnost automatické archivace databáze. Během procesu archivace je nejprve proveden shrink aktuální
databáze, poté je vytvořena její záloha. Záloha je obnovena do zálohové databáze se známým číslem posledního záznamu. V aktuální databázi jsou vymazána data s
číslem záznamu menším nebo rovným číslu posledního záznamu v databázi zálohové. Archivace končí shrinkem redukované
aktuální databáze a vymazáním její původní zálohy.

Softwarové požadavky:

  • Microsoft Visual C# 2010 Express
  • Microsoft .NET Framework 4